ดูคนค้นฅน คนค้นฅนย้อนหลัง 26 กันยายน 2560

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คนค้นฅนย้อนหลัง

 

ดูคนค้นฅน คนค้นฅนย้อนหลัง 26 กันยายน 2560

 

หล่มเก่า แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

สารคดีชุดพิเศษ ๙ เมืองที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม ซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าด้วยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน โดยการน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์มาเป็นแนวทาง มาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ ภายใต้การทำงานของคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ หรือที่เรียกว่า District Health Board เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพและที่มีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อน ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และยังมีการร่วมมือของภาคเอกชนและประชาชนอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล บนหลักการที่ว่า พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการทำงานอย่างมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐและสำหรับเมืองต้นแบบของระบบสุขภาพอีกแห่งหนึ่งที่ถูกนำเสนอผ่านรายการ คนค้นฅน นั่นคือ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นและคงอยู่ในพื้นที่อำเภอหล่มเก่ามาช้านาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอหล่มเก่า จึงได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสที่ทุกพระองค์ทรงพระราชทานไว้มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวหล่มเก่าให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายและวิสัยทัศน์ “เครือข่ายสุขภาพแห่งความสุข เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ” อำเภอหล่มเก่าจึงเป็นเมืองตัวอย่างเมืองหนึ่งที่ตอบโจทย์ให้เห็นอย่างที่เป็นรูปธรรม นั่นก็เพราะว่ามีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการสร้างกลไกของเครือข่ายที่ประสานการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายปกครองที่มีความเข้าใจในหลักการเป็นอย่างยิ่ง ในการนำพาตัวเองไปมีส่วนร่วมในทุกมิติ นายอำเภอที่ทำหน้าที่ในการดูแลฝ่ายปกครองท้องถิ่นทั้งอำเภอร่วมมือร่วมใจจับมือกับสาธารณสุข พร้อมทั้งผู้แทนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อร่วมกันค้นหา “ทุกข์ของคนหล่มเก่า” ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาจนได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาสุขภาพของประชาชนอำเภอหล่มเก่า 12 ปัญหา และคัดเลือกประเด็นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตอบสนองต่อนโยบาย มีความเป็นไปได้ในการแก้ไข และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงได้ออกมาเป็น 4 หัวข้อหลักที่ส่งผลให้คนหล่มเก่าเป็นทุกข์ “เพื่อเตรียมคนหล่มเก่าให้มีคุณภาพที่ดี พึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้” ภายใต้ร่มใหญ่ของโครงการ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ที่มีนายอำเภอเป็นหัวเรือใหญ่ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอของประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า ในซีรี่ย์ชุดพิเศษ ๙ เมืองที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม กับซีรี่ย์ชุดที่ ๙ ที่ชื่อว่า “หล่มเก่า แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ในรายการ ‘คนค้นฅน’ วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 20:45 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี, ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

 

คลิปตัวอย่าง คนค้นฅน คนค้นฅนย้อนหลัง 26 กันยายน 2560

 

* ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ : คนค้นฅน

 

คนค้นฅน   

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 26 กันยายน 2560 ช่วงที่ 1

 

คนค้นฅน ย้อนหลัง

 

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 26 กันยายน 2560 ช่วงที่ 2

 

คนค้นฅน ย้อนหลัง

 

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 26 กันยายน 2560 ช่วงที่ 3

 

คนค้นฅน ย้อนหลัง

 

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 26 กันยายน 2560 ช่วงที่ 4

 

คนค้นฅน ย้อนหลัง

 

คนค้นฅน

เกี่ยวกับรายการคนค้นฅน

 

คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ผลิดโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เป็นรายการแรกของบริษัท เรื่มออกอากาศตอนแรก ในคืนวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เวลา 22.00 น. ทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี ในตอนที่มีชื่อว่า เถร…คนดีท่าพระจันทร์ [1] แขกรับเชิญ (ในรายการเรียกว่า “คนต้นเรื่อง”) ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ขาดด้อยโอกาส และคนพิการ (มีอยู่เทปหนึ่ง ที่ออกอากาศเกี่ยวกับปู่เย็น)

 

ผู้ดำเนินรายการในปัจจุบัน

สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ (เช็ค)

ประสาน อิงคนันท์ (ประสาน)

แก้วตา ปริศวงศ์ (แก้วตา)

สัมพันธ์ เณรรอด (โดม)

ภาคภูมิ ประทุมเจริญ (โตโต้)

 

รางวัล

พ.ศ. 2546

รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น – ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันสื่อมวลชนคาทอลิก แห่งประเทศไทย

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ – ประเภทผู้ดำเนินรายการดีเด่น (สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์) จากสถาบันชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ (โทรทัศน์ทองคำ) และมูลนิธิจำนง รังสิกุล

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ – ประเภทรายการส่งเสริมความรู้ดีเด่น จากสถาบันชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ (โทรทัศน์ทองคำ) และมูลนิธิจำนง รังสิกุล

สตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส 2003 ครั้งที่ 2 – ประเภทรายการสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมนักข่าวบันเทิง

รางวัลเทพทอง – ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ (สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ) จากสถาบันสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2547

รางวัลส่งเสริมสถาบันครอบครัวดีเด่น – ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันสำนักกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว

รางวัลแอมเนสตี้ – ประเภทสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษย์ชน ระดับชาติ จากสถาบัน บ.แอมเนสตี้ แห่งประเทศไทย จำกัด

สตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส 2004 ครั้งที่ 3 – ประเภทรายการสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมนักข่าวบันเทิง

 

พ.ศ. 2548

รางวัลเมขลา – ประเภทรายการสารคดียอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

รางวัลเมขลา – ประเภทรายการสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น – ประเภทรายการทรงคุณค่าด้านศีลธรรมและจริยธรรม จากสถาบันคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

รางวัลเรนโบว์ มีเดีย อวอร์ด 2005 – ประเภทสื่อรายการโทรทัศน์และการแสดงยอดเยี่ยม จากสถาบันองค์กรบางกอกเรนโบว์และเครื่อข่ายความหลากหลายทางเพศ

 

พ.ศ. 2549

สตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส 2006 ครั้งที่ 5 – ประเภทพิธีกรและผู้ดำเนินรายการยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมนักข่าวบันเทิง

รางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต – ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันกรมสุขภาพจิต

 

พ.ศ. 2550

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ – ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จากสถาบันสนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลทูตพิทักษ์สิทธิเด็กแห่งปี – ประเภทสื่อมวลชน (มอบให้บุคคล คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ) จากสถาบันคณะทำงานด้านเด็ก

 

พ.ศ. 2552

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก – ประเภทสื่อที่นำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จากสถาบันสำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ

ฐานันดร 4 ทองคำ – ประเภทรายการสารคดี จากสถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต

โล่เกียรติคุณ – ประเภทรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตาย จากสถาบัน โรงพยาบาลราชวิถี

รางวัล FAMILY AWARD 2009 – ประเภทส่งเสริมความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม จากสถาบันเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (คฝส.)

รางวัลสื่อมวลชนที่เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ – ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

 

ในสิ่งที่คนไทยไม่เคยเห็น

ในส่ิงที่คนไทยอยากรู้…

ในสิ่งที่คนไทย…ควรให้ความสำคัญ..

1ปีกับการเกาะติดเรื่องราว เหล่านักสู้กลุ่มนี้ เพื่อถ่ายทอดในรายการ คนค้นฅน

 

คนค้นคน ,คนค้นฅน , คนค้นฅน ช่อง 9, คนค้นคน, คนค้นฅนช่อง 9, คนค้นฅนย้อนหลัง, ดูคนค้นคน 26 กันยายน 2560 , ดูคนค้นคนย้อนหลัง, คนค้นฅน 26 กันยายน 2560 คนค้นฅน 26 ก.ย. 60, คนค้นฅน 26 กันยายน 2560, ดูคนค้นฅน 26 กันยายน 2560, คนค้นฅน 26/9/2560

 

ดูคนค้นฅนทั้งหมด


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
คนค้นฅน
- 26-09-2017 8:00:43 โพสต์โดย : tvdigital 1,400 คน ดูทีวีย้อนหลัง
loading...

คนค้นฅน

คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ผลิตโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ทาง ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 และโมเดิร์นไนน์ ทีวี ดูคนค้นฅนย้อนหลังทุกตอนได้ที่นี่.

 • รายการทีวีย้อนหลังล่าสุด

 • ละครย้อนหลัง

 • ผลหวย ตรวจหวย